(Zpracováno podle konfirmační učebnice „Věřím a slibuji“ od M. Hvožďary)

Verze ke stažení (PDF)

1. Co je to konfirmace? Co znamená slovo „konfirmace“?
Konfirmace je slavnostní přijetí pokřtěných mladých lidí mezi dospělé členy církve, a to na základě osobního vyznání víry a potvrzení křestní smlouvy.„konfirmace“ (z latiny) =  „potvrzení“ .
2. Co je to Bible? Co znamená slovo „Bible“? Kolik knih obsahuje?
Bible (Kniha knih) je pro věřící tou nejdražší a nejvzácnější knihou, pramenem víry a pravidlem života, protože skrze ní k nám hovoří sám Bůh. Hlavní myšlenkou Bible je Boží plán záchrany hříšníků prostřednictvím Ježíše Krista.„Bible“ (řecky) = „knihy“Celá Bible obsahuje 66 knih.
3. Jak dělíme biblické knihy?

Dělení biblických knih podle původu:

 • kanonické = obsahují pravé Boží slovo, jsou pro nás kánonem, tj. pravidlem víry a života
 • apokryfní = lidského původu, byly předčítány jen v soukromí

Dělení podle doby vzniku: Starý zákon a Nový zákon Dělení podle obsahu:

 • Historické – vyprávějí dějiny Božího lidu
 • Naučné – učí nás žít křesťanským životem, dávají nám rady a napomenutí do života
 • Prorocké – předávají Boží vůli a záměr se světem

4. Vyjmenuj historické/naučné/prorocké knihy Starého zákona.

Historické: 5 knih Mojžíšových, Jozue, Soudců, Rút, 2 knihy Samuelovy, 2 knihy Královské, 2 knihy Paralipomenon (knihy letopisů; kronické), Ezdráš, Nehemiáš, Ester.

Naučné: Jób, Žalmy, Přísloví, Kazatel, Píseň písní

Prorocké: Izaiáš, Jeremiáš, Pláč, Ezechiel, Daniel, Ozeáš, Jóel, Ámos, Abdiáš, Jonáš, Micheáš, Nahum, Abakuk, Sofoniáš, Ageus, Zachariáš, Malachiáš

5. Vyjmenuj historické/naučné/prorocké knihy Nového zákona.

Historické: Evangelia podle Matouše, Marka, Lukáše, Jana; Skutky apoštolů

Naučné: Římanům, 2 listy Korintským, Galatským, Efezským, Filipským, Koloským, 2 listy Tesalonickým, 2 listy Timoteovi, Titovi, Filemonovi, Židům, list Jakubův, 2 listy Petrovy, 3 listy Janovy, list Judův

Prorocké: Zjevení Janovo

6. V jakých jazycích a kdy byla Bible napsána?
 • Starý zákon  byl napsán hebrejsky a aramejsky před narozením Pána Ježíše.
 • Nový zákon byl napsán řecky po narození Pána Ježíše.
7. Proč bychom měli číst Bibli?
Bible je kniha napsaná i pro mě osobně. Dozvídám se z ní pravdu o Pánu Bohu, o člověku a o jediné cestě smíření mezi Pánem Bohem a člověkem prostřednictvím Ježíše Krista.

8. Vyjmenuj některé důležité věci týkající se četby Bible.

Čtení Bible mám vždy spojovat s modlitbou, s prosbou, abych mohl pochopil, co mi Bůh skrze své slovo chce říct a aby mi dával sílu podle přečteného slova také žít. Je dobré číst Bibli pravidelně, systematicky, každý den.

Nestačí přečíst Bibli jen jednou za život, pokaždé v ní mohu objevit něco nového. Někdy stačí přečíst jen pár veršů za den. Není důležité denně z Bible hodně přečíst, ale hodně z ní vyčíst! Některá místa v Bibli nepochopíme hned při prvním čtení. Ke čtení Bible můžeme používat i některé pomůcky: biblický slovník, výklady Písma, jiné překlady Bible apod.

9.     Co to jsou „symbolické knihy“ naší církve? Které knihy k nim patří? K čemu slouží?

Symbolické knihy sepsali naši reformační otcové. Na základě Písma svatého v nich shrnuli vyznání a učení naší evangelické církve („symbolum“ = „vyznání“). Pomáhají nám správně chápat Písmo a chránit je před falešnými a nesprávnými učeními.

Všechny symbolické knihy jsou obsaženy v Knize svornosti. Augsburské vyznání (1530)Obrana Augsburského vyznání (1530)Malý a Velký katechismus Dr. Martina Luthera (1529)Šmalkaldské články (1537)Formule svornosti (1577)

10. Jaké jsou Boží směrnice pro člověka? Který biblický verš shrnuje všechny Boží požadavky? (Lukáš 10,27).

Boží směrnice (Boží zákon) je souhrn Božích pravidel pro život ve víře. Pán Bůh v nich vyjádřil svou vůli vůči člověku. Jádrem Božího zákona je 10 Božích přikázání (Desatero), která jsou zapsána v 2.Mojžíšově 20,2-17 a 5.Mojžíšově 5,6-21.

Shrnutím Božích požadavků je verš:„Miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, celou svou duší, celou svou silou a celou svou myslí a miluj svého bližního jako sám sebe.“ (Lukáš 10,27)

11. Vyjmenuj Desatero.

1. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Nebudeš mít jiné bohy mimo mne! 2. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha! Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jméno zneužíval. 3. Pamatuj ne den odpočinku, že ti má být svatý! 4. Cti svého otce i svou matku, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh! 5. Nezabiješ! 6. Nezcizoložíš! 7. Nepokradeš! 8. Nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví! 9. Nebudeš dychtit po domě svého bližního! 10. Nebudeš dychtit po ženě svého bližního, vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu!

12. Co je to Evangelium? Co znamená slovo „evangelium“ a odkud se vzalo?

Evangelium (řecky) znamená dobrá zpráva o tom, co Pán Bůh pro nás vykonal, abychom jako hříšníci nezahynuli, ale měli věčný život. Je to také název pro první 4 knihy Nového zákona (Evangelia podle Matouše, Marka, Lukáše, Jana).

13. Který biblický verš shrnuje to, co Bůh člověku nabízí?

 „Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ (Jan 3,16)

14. Co to znamená věřit v Boha? V čem jsou shrnuty základní prvky naší víry?

Víra v Pána Boha neznamená jen nějaké nejasné vědomí, že nějaký Pán Bůh musí někde existovat. Pravá víra je osobní zkušenost toho, že Pán Bůh přebývá v našem srdci a my se řídíme Jeho slovem. Je to setkání s živým Bohem. Jde o to, svěřit celé své srdce Bohu a plně mu důvěřovat, dát mu první místo ve svém životě.

Základní prvky naší víry jsou shrnuty ve Všeobecném (apoštolském) vyznání víry.

15. Co znamená, když říkáme „věřím v Boha Otce“?

O Bohu Otci vyznáváme, že je všemohoucí a Stvořitel nebe i země. Je tedy i mým Stvořitelem, který mě nejen stvořil, ale také se o mne stará a dává mi vše potřebné k životu a chrání mne před nebezpečími. Za tu mu mám děkovat, chválit jej a sloužit mu.

16. Co znamená, když říkáme „věřím v Ježíše Krista“?

O Ježíši Kristu vyznáváme, že je Vykupitelem světa a tím i mým Spasitelem a Pánem. Bez něj bych věčně zahynul.„Ježíš“ = „Vysvoboditel“, „Spasitel“, „Zachránce“ (hebrejsky = „Hospodin je spása“)„Kristus“ (řecky), = „Mesiáš“ (hebrejsky) = „Pomazaný“

17. Co znamená, když říkáme „věřím v Ducha Svatého“?

O Duchu svatém vyznáváme, že je Posvětitelem světa tedy Posvětitelem i mého života. Znamená to, že Ducha svatého potřebuji i já, protože z vlastního rozumu a své moci bych nemohl věřit v Pána Ježíše Krista a nebyl tedy ani spasen.Duch svatý je též nazýván našim Potěšitelem, Pomocníkem, Rádce. Potěšuje nás, vede k poznání pravdy, připomíná Ježíšova slova, naplňuje nás mocí.

18. Co víš o životě Pána Ježíše Krista?

Ježíš  se narodil Panně Marii v Betlémě. Jeho narození oznámil anděl pastýřům a zvláštní hvězda mudrcům z východu. Král Herodes chtěl narozeného Ježíše z obavy o svůj trůn zavraždit, ale Bůh jeho plány překazil. Josef a Marie s dítětem uprchli do Egypta, odkud se vrátili až po Herodově smrti. Ježíš pak vyrůstal v galilejském městě Nazaret. „Prospíval na duchu i na těle a byl milý Bohu i lidem.“ (Luk. 2,52)

Poprvé veřejně vystoupil ve svých 30 letech a nejprve se dal pokřtít Janem Křtitelem v řece Jordán. Pak si povolal 12 učedníků, se kterými tři roky chodil po Izraeli, vyučoval zástupy a činil mnoho divů.Pán Ježíš však měl i mnoho nepřátel –farizeové, zákoníci a židovští velekněží, které často káral pro jejich pokrytectví. Ti se nakonec rozhodli, že ho zabijí. Jidáš (jeden z učedníků) Ježíše zradil polibkem v Getsemanské zahradě. Židovská rada si u Piláta (římského místodržícího) vynutila, aby Ježíše odsoudil na smrt. Pána Ježíše pak bičovali, na hlavu mu dali korunu z trní, posmívali se mu a nakonec ho ukřižovali na kopci zvaném Golgata mezi dvěma lotry. Jeho smrt provázela divná znamení. Tělo bylo pohřbeno v hrobě Josefa z Arimatie, vchod ke hrobu zavalen kamenem, zapečetěn a hlídán vojáky. Ale Ježíš, přesně jak předpověděl, třetího dne slavně vstal z mrtvých a po 40 dní se ukazoval učedníkům. Pak jim na Olivové hoře požehnal a vstoupil na nebesa.

19. Uveď alespoň tři mocné činy a tři podobenství Pána Ježíše.

Zázraky: Podobenství:
Proměnění vody ve víno O ztracené ovci
Nasycení pěti tisíců O rozsévači
Utišení bouře O marnotratném synu
Uzdravení Uzdravení ochrnutého setníkova sluhy O boháči a Lazarovi
Uzdravení nemocného u rybníka Bethesda O milosrdném Samaritánovi
Uzdravení deseti malomocných O deseti družičkách
Uzdravení slepého Bartimea O hřivnách
Uzdravení němého O královské svatbě
Vzkříšení mládence z Naim O farizeovi a celníkovi
Vzkříšení dcery Jairovy O dělnících na vinici
Vzkříšení Lazara O dvou synech

20. Co je to modlitba a co se při ní děje? Jak Bůh na modlitby odpovídá?

Modlitba je rozhovor člověka s Pánem Bohem. Dává nám možnost všechno Pánu Bohu říct, se   vším se mu svěřit – s jistotou, že nás slyší.Bůh na naše modlitby odpovídá nejrůznějšími způsoby a jeho odpověď nemusí být vždy okamžitá. Někdy odpoví skrze své slovo, jindy prostřednictvím nějakého člověka nebo skrze nějakou událost. Mnohdy nás Pán Bůh překvapí, že nám dá mnohem víc, než jsme čekali, anebo odpoví zcela jinak, ale mnohem požehnaněji, než jsme si představovali.

21. Které biblické verše nás povzbuzují k modlitbě?

„Proste a bude vám dáno; hledejte a naleznete; tlučte a bude vám otevřeno.“ (Matouš 7,7)

„Volej ke mně a odpovím ti. Chci ti oznámit veliké a nedostupné věci, které neznáš (Jeremjáš 33,3)

[„Budete-li mne o něco prosit Otce ve jménu mém, dá vám to.“ (Jan 16,23)]

[„V modlitbách buďte vytrvalí, bděte a děkujte Bohu.“ (Koloským 4,2)]

22. Co by měly naše modlitby obsahovat? Co je pro nás vzorem modlitby?

Naše modlitby by měly obsahovat oslavu Pána Boha, poděkování, prosby a pokání – vyznání hříchů.

Máme se modlit o dary tělesné (pokrm, oděv, zdraví, dům …), ale především duchovní (láska, radost, trpělivost, radost …). Nemáme také ve svých modlitbách zapomínat na druhé lidi – příbuzné, známé, přátelé i nepřátelé, církev, národ, vládu apod.

Vzorem modlitby je pro nás Modlitba Páně – Otče náš, kterou učil Ježíš své učedníky (Mt 6,9-13; Luk. 11,2-4).

23. Co jsou to svátosti? Které podmínky musí splňovat? Jaké svátosti máme v naší církvi?

Svátosti jsou úkony v církvi, skrze které se naše společenství s Pánem Bohem upevňuje a oživuje. Přijímáme v nich od Pána Boha skrze viditelné dary (voda, chleb, víno) neviditelné duchovní dary – odpuštění hříchů a spasení.Svátost musí splňovat tři podmínky:

  • být ustanovena samotným Pánem Ježíšem Kristem
  • mít viditelné (hmotné) znamení
  • obsahovat Kristovo zaslíbení

V naší církvi máme 2 svátosti: křest svatý a Večeři Páně.

24. Co se děje při křtu a jaké zaslíbení se se křtem pojí? Budou všichni pokřtěni spaseni?

Tak jako obyčejná voda odstraňuje špínu a nečistotu tělesnou, tak voda křtu svatého je omytím duše od hříchu. Křest je smlouvou mezi Bohem a člověkem: Bůh nám nabízí a slibuje svou pomoc, nový začátek a spasení a přijímá nás za své děti; člověk se zavazuje k poslušnosti a věrnosti..Skrze křest se také stáváme členy církve.„Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen.“ (Mk 16,16)

Spaseni budou pouze ti pokřtěni, kteří ve víře setrvali až do konce.

25. Co je to Večeře Páně a kdo a kdy ji ustanovil?

Večeři Páně ustanovil Pán Ježíš před svou smrti na kříži, když naposled shromáždil své učedníky, aby spolu jedli velikonočního beránka.Skrze přijetí Večeře Páně, tj. chleba, který představuje tělo Pána Ježíše, a vína, které je znamením Jeho krve, je nám darováno odpuštění hříchů a tím i smíření s Bohem. Večeře Páně má být také připomenutím oběti Pána Ježíše na kříži za naše hříchy.

26. Proč mám přistupovat k Večeři Páně a čemu mám při přijímání VP věřit?

K Večeři Páně mám přistupovat vírou, že i za mne vydal Pán Ježíš své tělo a prolil svou krev na odpuštění mých hříchů. U Večeře Páně patří k víře i upřímné pokání, to znamená:

  • mám si uvědomovat své hříchy
  • mám jich upřímně litovat
  • mám věřit, že mi Pán Bůh mé hříchy odpustí pro zásluhy Pána Ježíše Krista
  • mám slíbit, že svůj život napravím

Abychom měli opravdový užitek z přijímání Večeře Páně, máme se vyvarovat toho, abychom k ní přistupovali pouze formálně, bez přípravy založené na upřímné víře a pokání. Takové přijímání by bylo nehodné a bylo by člověku ke škodě.

27. Co je to hřích? Jaké jsou jeho následky a jak může být odpuštěn? (Římanům 6,23 nebo 1. Jana 1,9)

Hřích je přestoupení Boží vůle, Božího zákona. Je to neposlušnost, vzpoura proti Pánu Bohu a konání toho, co Bůh zakazuje. Hříchu se člověk dopouští myšlenkami, slovy a skutky.Hřích nás odděluje od Pána Boha, je zdrojem utrpení ve světě, přivolává Boží soud, smrt a věčné zahynutí.Z hříchů nás může vysvobodit pouze Pán Ježíš Kristus a jeho oběť na kříži.

„Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu.“ (Římanům 6,23)

„Jestliže vyznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti“. (1. Jana 1,9)

28. Co je to církev a odkud se to slovo vzalo? Jak se jmenuje naše církev?

Církev je společenství věřících, tzn. pokřtěných, upřímně věřících lidí v Ježíše Krista, kteří Jej věrně následují. Byla založena sesláním Ducha svatého v 50. den po vzkříšení Pána Ježíše. Ježíš zaslíbil, že ji nezničí žádná lidská ani ďábelská moc.„církev“ (řecky) = „páně“, „patřící Pánu“.

V současnosti existuje mnoho různých částí Kristovy církve (“církví” či denominací). Naše církev se jmenuje Slezská církev evangelická augsburského vyznání (SCEAV).

29. Co to je bohoslužba a co je jejím centrem? Proč slavíme právě neděli?

Bohoslužba je setkání věřících, při kterém slouží především Pán Bůh nám, a to svým slovem a svými dary. My máme Bohu odpovídat vděčnosti a chválami v modlitbách a písních. Centrem bohoslužeb je zvěstování Božího slova (kázání).Bohoslužby se konají pravidelně každou neděli a o svátcích. Neděli slavíme na památku vzkříšení Pána Ježíše Krista a seslání Ducha svatého.

30. Uveď nějaké významné „svědky víry“ – postavy z dějin církve.

Mezi významné „svědky víry“ patří např. tzv. církevní otcové jako Jan Zlatoústý¨, Basil Veliký, Augustin a Jeroným. V českých dějinách sehráli důležitou roli slovanští věrozvěstové Konstantin a Metoděj. K důležitým reformátorům církve pak patřili např. Petr Valdus ve Francii, Jan Viklef v Anglii, Jeroným Savonarola v Itálii a zejména pak Jan Hus u nás. K nejdůležitějším reformátorům patří Martin Luther. V našich zemích patří k nejdůležitějším také Jiří Třanovský a Jan Amos Komenský. 

31. Co je to reformace? Kdo byl nejvýznamnějším církevním reformátorem a co o něm víš?

Reformace je obnovení, náprava a očištění církve a návrat k Božímu slovu. Nejvýznamnějším církevním reformátorem byl Dr. Martin Luther (10. 11. 1483 – 18. 2. 1546). V roce 1505 zažil v lese hroznou bouři, ve které slíbil, že pokud z ní vyvázne živý, stane se mnichem. Svůj slib splnil, vystudoval teologii a stal se kazatelem a profesorem na univerzitě ve Wittenbergu. Když poznal zkaženost církve, přibil 31. 10. 1517 na dveře kostela ve Wittenbergu 95 výpovědi proti prodávání odpustkům. Spálil papežskou bulu a před říšským sněmem směle prohlásil, že nemůže a nechce své učení odvolat. Poté se skrýval na hradě Wartburg pod jménem rytíř Jiří. Tam také přeložil Bibli do němčiny. Do středu bohoslužeb postavil zvěst Božího slova v mateřské řeči a Večeři Páně, napsal Malý a Velký katechismus, složil několik duchovních písní, např. Hrad přepevný, která se stala evangelickou hymnou.

32. Jak můžeme být spaseni?

Spasení je velký boží dar těm, kdo činí pokání, vyznají svůj hřích, uvěří v Pána Ježíše Krista jako svého Spasitele a Pána a žijí podle Jeho Slova.

33. Jak můžeme a máme udržovat a prohlubovat svůj vztah s Bohem?

Svůj vztah s Bohem máme udržovat a prohlubovat pravidelným čtením a studiem Bible, pravidelnými modlitbami a pravidelným setkáváním s dalšími věřícími při bohoslužbách a jiných shromážděních a akcích.

Seznam biblických veršů k naučení nazpaměť:

 • Jan 3,16
 • Lukáš 10,27
 • Jeremjáš 33,3 (nebo Matouš 7,7)
 • 1. Jana 1,9
 • Římanům 3,23 a 6,23
 • Jan 11,25
 • Římanům 8,14
 • Přísloví 3,5-6
 • Zjevení 3,20

Další texty k naučení nazpaměť:

66 knih Bible, Desatero, Otče náš, Apoštolské vyznání víry, Žalm 1

Verze ke stažení (PDF)