(Opracowane na podstawie podręcznika „Wierzę i ślubuję“ M. Hvožďary)

Wersja do druku (PDF)

1. Co to jest konfirmacja? Co oznacza słowo „konfirmacja“?

Konfirmacja to uroczyste przyjęcie ochrzczonych młodych ludzi między dorosłych członków kościoła na podstawie osobistego wyznania wiary oraz potwierdzenia chrztu.

„Konfirmacja“ (z jęz. łacińskiego) =  „potwierdzenie“.

2. Co to jest Biblia? Co oznacza słowo „Biblia“? Ile ksiąg obejmuje?

Biblia (Księga ksiąg) jest dla wierzących najdroższą i najcenniejszą księgą, źródłem wiary i normą życia, ponieważ za jej pośrednictwem mówi do nas sam Bóg. Myślą przewodnią całej Biblii to Boży plan zbawienia grzeszników przez Jezusa Chrystusa.

Wyraz „Biblia“  pochodzi z języka greckiego i oznacza „księgi“. Cała Biblia zawiera 66 ksiąg.

3. Jak dzielimy księgi biblijne? 

Księgi biblijne dzielimy według pochodzenia:

 • Kanoniczne = zawierają Słowo Boże, są dla nas kanonem, tj. normą wiary i życia.
 • apokryficzne = pochodzenia ludzkiego, były odczytywane tylko prywatnie

Według czasu powstania: Stary Testament i Nowy Testament

Według treści:

 • Historyczne – opisują historię ludu Bożego
 • Nauczające – uczą nas żyć chrześcijańskim życiem, udzielają nam rady i napomnienia do życia
 • Prorockie – przekazują Bożą wolę i jego zamiary ze światem.

4. Wymień historyczne/nauczające/prorockie księgi Starego Testamentu.

 Historyczne:

5 ksiąg Mojżeszowych, Jozue, Sędziów, Rut, 2 księgi Samuela, 2 księgi Królewskie, 2 księgi Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza, Ester.

Nauczające:

Job, Psalmy, Przypowieści, Kaznodziei, Pieśń nad pieśniami.

Prorockie:

Izajasz, Jeremiasz, Treny, Ezechiel, Daniel, Ozeasz, Joel, Amos, Abdiasz, Jonasz, Micheasz, Nahum, Habakuk, Sofoniasz, Aggeusz, Zachariasz, Malachiasz.

5. Wymień historyczne/nauczające/prorockie księgi Nowego Testamentu.

Historyczne:

Ewangelie według Mateusza, Marka, Łukasza, Jana; Dzieje Apostolskie

Nauczające:

Listy do Rzymian, 2 listy do Koryntian, Galacjan, Efezjan, Filipian, Kolosan, 2 listy do Tesaloniczan, 2 listy do Tymoteusza, do Tytusa, do Filemona, do Hebrajczyków, list Jakuba, 2 listy Piotra, 3 listy Jana, list Judy.

Prorocka: Objawienie św. Jana

6. W jakich językach i kiedy została napisana Biblia?
 • Stary Testament  został napisany w języku hebrajskim i aramejskim, i to przed narodzeniem Pana Jezusa.
 • Nowy Testament  został napisany w języku greckim, i to po narodzeniu Pana Jezusa.
7. Dlaczego mielibyśmy czytać Biblię? 

Biblia to księga napisana także dla mnie osobiście. Dowiaduję się z niej prawdę o Bogu, o człowieku oraz o jedynej możliwości pojednania między Bogiem i człowiekiem za pośrednictwem Jezusa Chrystusa.

8. Wymień niektóre ważne zasady dotyczące czytania Biblii.

Czytaniu Pisma świętego powinna zawsze towarzyszyć modlitwa, prośba o to, żebym mógł zrozumieć to, co Pan Bóg chce mi powiedzieć przez swe Słowo, a także prośba o to, aby dał mi siłę żyć według tego, co przeczytałem.

Warto nauczyć się czytać Biblię regularnie, systematycznie, każdego dnia. Nie wystarczy przeczytać Biblię raz na życie, bo zawsze znajdujemy w niej coś nowego. Czasam wystarczy przeczytać kilka wierszy na dzień. Nie jest istotne, ile przeczytamy, ale ile z tych słów przyjmiemy dla siebie!

Niektóre miejsca w Biblii nie zrozumiemy za pierwszym razem. Do czytania Biblii możemy wykorzystać niektóre pomoce, naprzykład słownik biblijny, komentarze biblijne, inne tłumaczenia biblii i inną literaturę chrześcijańską.

9. Co to są „Księgi Symboliczne “ naszego kościoła? Które księgi do nich należą? Do czego służą?

Księgi Symboliczne albo też wyznaniowe spisali ojcowie Reformacji. Na podstawie Pisma świętego streścili w nich naukę i wyznanie Kościoła Ewangelickiego. („symbolum“ to wyraz oznaczający „wyznanie wiary“). Pomagają nam właściwie rozumieć Pismo święte i chronią przed fałszywym, błędnym nauczaniem.

Do Ksiąg Symbolicznych należą:

  • Wyznanie Augsburskie (1530)
  • Obrona Wyznania Augsburskiego (1530)
  • Mały i Duży Katechizm ks. dra Marcina Lutra (1529)
  • Artykuły Szmalkaldzkie (1537)
  • Formuła zgody (1577)

 10. Jakie są Boże wskazówki dla człowieka? Który wiersz biblijny streszcza wszystkie boże oczekiwania?(Łukasz 10,27).

Boże wskazówki (Boży Zakon) to zbiór zasad życia w wierze. W Zakonie Bóg wyraża Swoją wolę względem człowieka. Istotą Zakonu Bożego jest 10 Przykazań Bożych (Dekalog), które są zapisane w 2 księdze Mojżesza 20,2-17 oraz w 5 księdze Mojżesza 5,6-21.

Streszczeniem Bożych wskazówek i oczekiwań są słowa Pana Jezusa:

„Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej, i z całej siły swojej, a bliźniego swego, jak siebie samego.“ (Lukasz 10,27)

11. Wymień Dziesięć bożych przykazań.

(patrz podręcznik s. 38)

 12. Co to jest Ewangelia? Co oznacza wyraz „Evangelia“ i skąd pochodzi?

Ewangelia (z języka greckiego) oznacza dobrą nowinę o tym, co Pan Bóg uczynił dla nas, abyśmy jako grzesznicy nie zginęli, ale mieli życie wieczne.

Jest także nazwa pierwszych czterech ksiąg nowego testamentu (Ewangelia według Mateusza, Marka, Łukasza, Jana).

 13. Który wiersz biblijny streszcza to, co Bóg oferuje człowieku? (Jan 3,16)

 14. Co to znaczy wierzyć w Boga? Jaki tekst streszcza podstawy naszej wiary?

Wiara w Pana Boga to nie tylko przypuszczenie, że gdzieś tam jakiś Bóg musi istnieć. Wierzyć, to znaczy być pewnym istnienia Boga, zaufać Jego dobroci i łasce, i być Mu we wszystkim posłusznym. Prawdziwa wiara, to osobiste doświadczenie Bożej łaski i miłości.

Podstawy naszej wiary streszczone są w Apostolskim Wyznaniu Wiary.

 15. Co to znaczy, gdy wyznajemy „wierzę w Boga Ojca”?

W I Artykule Wiary wyznajemy, że Bóg Ojciec jest Stworzycielem nieba i ziemi, i że jest także moim Stworzycielem, pod którego łaskawą ochroną i opieką żyję. Nieustannie się o mnie troszczy, daje mi wszystko, co potrzebne do życia i chroni mnie. Za to powinienem Mu dziękować i chwalić go, służyć mu i być mu posłusznym.

 16. Co to znaczy, gdy wyznajemy „wierzę w Jezusa Chrystusa“?

W II Artykule Wiary wyznajemy, że Syn Boży jest Odkupicielem świata, i że jest także moim Zbawicielem i Panem. Bez Niego zginąłbym wiecznie.

Imię „Jezus“ znaczy „Zbawiciel“, „Wybawca“. Pochodzi z języka hebrajskiego i znaczy dosłownie „Pan jest zbawieniem“)

„Chrystus“ (z języka greckiego) znaczy „Mesjasz“, „Pomazaniec”

 17. Co to znaczy, gdy wyznajemy „wierzę w Ducha Świętego“?

W III Artykule Wiary wyznajemy, że Duch święty poświęca Kościół chrześcijański, i że także moje życie chce uświęcać. Oznacza to, że i ja potrzebuję Ducha świętego, ponieważ przez własny rozum ani przez siły swoje nie mógłbym uwierzyć w Pana Jezusa Chrystusa, ani być przez Niego zbawionym.

Duch święty nazywany jest również naszym Pocieszycielem, Pomocnikiem i Orędownikiem. Przekonuje nas o grzechu, przypomina nam słowa Jezusa, wprowadza w prawdę, przyczynia się do uwielbienia Jezusa, wstawia się za nami, pociesza w niedoli.

 18. Co wiesz o życiu Pana Jezusa Chrystusa?

Jezus  urodził się Marii Pannie w Betlejem. Jeho urodzenie oznajmił anioł pasterzom a mędrcom ze Wschodu niezwykła gwiazda. Król Herod, w obawie o swój tron, chciał zgładzić Jezusa, ale Bóg pokrzyżował jego plany. Józef z Marią uciekli do Egiptu, skąd wrócili dopiero po śmierci Heroda. Jezus potem wyrastał w galilejskim mieście Nazaret. Ewangelista Łukasz napisał o nim: „przybywało mu młdrości i wzrostu oraz łaski u Boga i u ludzi.“ (Łk 2,52)

Publiczną służbę Jezus rozpoczął w wieku 30 lat. Najpierw dał się ochrzcić przez Jana Chrzciciela w rzece Jordan. Potem powołał do siebie 12 uczniów, z którymi przez 3 lata wędrował po Izraelu, nauczał zastępy i dokonał wielu cudów.

Pan Jezus miał także wielu nieprzyjaciół – faryzeuszy, zakonników i żydowskich kapłanów, których obłudę często piętnował. Ludzie ci w końcu ustalili, że musi umrzeć. Judasz (jeden z uczniów) zdradził Jezusa pocałunkiem w ogrodzie Getsemane. Arcykapłanie wymusili na Piłacie, żeby skazał Jezusa na śmierć. Po ubiczowaniu włożono mu na głowę koronę z cierni, wyśmiewano go aż wreszcie ukrzyżowano na wzgórzu zwanym Golgota, pomiędzy dwoma przestępcami. Jego śmierci towarzyszyły dziwne zjawiska. Jego ciało zostało pochowane w grobie Józefa z Arymatei, wejście do grobu zawalono ciężkim kamieniem, zapieczętowano i postawiono zbrojną straż.

Jednak Jezus, dokładnie jak przepowiedział, wstał trzeciego dnia z martwych i przez 40 dni ukazywał się swoim uczniom. W czterdziestym dniu pożegnał się z nimi na Górze Oliwnej i na ich oczach wstąpił na niebiosa.

19. Wymień conajmniej trzy cuda i trzy podobieństwa Pana Jezusa.

Cuda:

 • Przemienienie wody w wino
 • Nakarmienie pięciu tysięcy
 • Uciszenie burzy
 • Uzdrowienie sługi setnika
 • Uzdrowienie  chorego przy sadzawce Bethesda
 • Uzdrowienie  dziesięciu trędowatych
 • Uzdrowienie  ślepego Bartymeusza
 • Uzdrowienie  niemego
 • Wzkrzeszenie młodzieńca z Naim
 • Wzkrzeszenie córki Jaira
 • Wzkrzeszenie Łazarza

Podobieństwa:

 • O zgubionej owieczce
 • O siewcy
 • O synu marnotrawnym
 • O bogaczu i Łazarzu
 • O miłosiernym Samarytaninie
 • O dziesięciu pannach
 • O talentach
 • O weselu królewskim
 • O faryzeuszu i celniku
 • O robotnikach na winnicy
 • O dwóch synach

20. Co to jest modlitwa i co dzieje się podczas niej? Jak Pan Bóg odpowiada na modlitwy?

Modlitwa to rozmowa wierzącego człowieka z Bogiem. Daje nam możliwość powiedzieć Mu wszystko, ze wszystkiego się zwierzyć, pewnymi będąc, że nas wysłuchuje.

Bóg odpowiada na nasze modlitwy w różny sposób. Jego odpowiedź nie zawsze musi przyjść od razu. Czasami odpowiada bezpośrednio przez swoje Słowo, niekiedy za pośrednictwem innego człowieka albo poprzez jakieś wydarzenie. Wiele razy Bóg zaskakuje nas, dając nam o wiele więcej, aniżeli oczekiwaliśmy albo też odpowiada w zupełnie inny sposób – o wiele bardziej błogosławiony – niż ten, jakiego człowiek się spodziewał.

 21. Wymień wiersz(e) biblijne, które zachęcają nas do modlitwy

(Jeremiasz 33,3 albo Mateusz 7,7)22. Co miałyby zawierać nasze modlitwy? Co jest dla nas wzorem modlitwy?

Nasze modlitwy powinny zawierać uwielbienie dla Boga, wyznanie grzechu (pokutę), dziękczynienie oraz prośbę.

Modlić się możemy w pierwszej kolejności o dary duchowe – wieczne (miłość, radość, pokój, cierpliwość, itd.) a potem także o dary cielesne – doczesne (pokarm, odzienie, dobra materialne, miejsce pracy, zdrowie itd.). W modlitwach nie mielibyśmy zapominać także o drugich ludziach, np. krewnych, znajomych, przyjaciołach, wrogach, ale też o kościele czy kraju i władzy.

Wzorem modlitwy dla nas jest Modlitwa Pańska – Ojcze nasz (Mt 6,9-13; Łuk. 11,2-4).

 23. Co to są sakramenty? Które warunki muszą spełniać? Jakie sakramenty udzielane są w naszym kościele?

Sakrament to święta czynność, ustanowiona przez Jezusa Chrystusa, dzięki której nasza społeczność z Bogiem wzmacnia się i ożywia. Pod widzialnymi znakami  (woda, chleb i wino) otrzymujemy niewidzialne dary łaski Bożej (odpuszczenie grzechów i zbawienie).

Sakramenty spełniają trzy warunki:

  • Są ustanowione przez Jezusa Chrystusa
  • Mają widzialny znak złączony ze Słowem Bożym
  • Zawierają obietnicę niewidzialnej łaski Bożej – zbawienia.

W naszym kościele mamy 2 sakramenty: chrzest święty i Wieczerzę Pańską.

24. Co dzieje się podczas chrztu świętego? Jakie obietnice połączone są z chrztem? Będą wszyscy ochrzczeni zbawieni?

Podobnie jak zwykła woda usuwa brud i oczyszcza ciało, tak woda chrztu świętego jest obmyciem duszy od grzechu. Przez chrzest Bóg sprawia odnowę życia naszego i przyjmuje nas jako swoje dzieci.

Poprzez chrzest stajemy się także członkami kościoła.

„Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony.“ (Mk 16,16)

Zbawieni będą tylko ci ochrzczeni, którzy wytrwali w wierze aż do końca.

 25. Co to jest Wieczerza święta (Pańska)? Kto ją ustanowił i kiedy?

Wieczerzę Pańską ustanowił Pan Jezus przed swą śmiercią na krzyżu, gdy po raz ostatni zgromadził swoich uczniów, by wspólnie spożyli wielkanocnego baranka.

Wieczerzę Pańską nazywamy także Sakramentem Pojednania, ponieważ w niej wierzącym darowane jest odpuszczenie grzechów i pojednanie z Bogiem. Wieczerza Pańska przypomina nam, że to pojednanie Boga z ludźmi dokonało się raz na zawsze na golgockim krzyżu dzięki ofierze niebiańskiego Baranka, Jezusa Chrystusa. Pod postacią chleba i wina przyjmujemy ciało i krew Jezusa dla naszego zbawienia.

 26. Dlaczego mam przystępować do Wieczerzy Pańskiej i w co mam wtedy wierzyć?

Gdy przyjmuję Wieczerzę Pańską, moja wiara opiera się na fakcie, że Jezus także za mnie wydał swoje ciało i przelał swoją krew, na odpuszczenie moich grzechów. Przy Wieczerzy Pańskiej mojej wierze towarzyszyć powinna szczera pokuta, tzn.:

  • Mam poznać swoje grzechy,
  • Mam ich szczerze żałować,
  • Mam wierzyć, że dla zasług Pana Jezusa Chrystusa Bóg dopuści moje grzechy,
  • Mam ślubować, iż pragnę poprawy swego życia.

Żeby mieć pełny użytek z Wieczerzy Pańskiej, powinienem przede wszystkim uważać, by nie przyjmować jej tylko formalnie, bez należytego przygotowania, mającego swe źródło w szczerej wierze i pokucie. Byłoby to niegodne przyjmowanie sakramentu i służyłoby nie ku pożytkowi (odpuszczenie grzechu), ale na szkodę (sąd).

 27. Co to jest grzech? Jakie są jego następstwa i jak może on zostać odpuszczony? (Rzymian 6,23 albo 1. Jana 1,9)

Grzech jest nieposłuszeństwem wobec Boga i Jego woli (przykazań). Grzech to nie tylko poszczególny zły czyn, ale całe życie, które przebiega w oddaleniu od Boga. Człowiek grzeszy myślami, słowami i czynami. Grzeszy także wtedy, gdy zaniedbuje czynienie dobra.

Grzech oddziela nas od Boga i bliźniego, powoduje cierpienie, sprowadza na człowieka Boży sąd, śmierć i wieczne zatracenie.

Z grzechu może nas wyzwolić jedynie Pan Jezus Chrystus dzięki ofierze na krzyżu.

(Rzymian 6,23, 1. Jana 1,9)

 28. Co to jest kościół? Jak się nazywa nasz kościół?

Kościół to społeczność wierzących w Jezusa Chrystusa, tj. ochrzczonych, szczerze wierzących i wiernie naśladujących Chrystusa. Założył go Jezus Chrystus poprzez zesłanie Ducha świętego w dzień zielonych świąt, tj. 50 dni po swym zmartwychwstaniu. Jezus obiecał, że żadna ludzka ani szatańska moc nie zniszczy Kościoła.

Obecnie istnieje wiele różnych części Kościoła Chrystusowego (“kościołów” czy denominacji). Nasz kościół nazywa się śląski Kościół Ewangelicki Augsburskiego Wyznania.

 29. Co to jest nabożeństwo i co tworzy jego punkt centralny? Dlaczego święcimy właśnie niedzielę?

Nabożeństwo to spotkanie ludzi wierzących do słuchania Słowa Bożego i uwielbiania Boga w pieśniach i modlitwach. Punktem centralnym każdego nabożeństwa jest kazanie (zwiastowanie) Słowa Bożego, a następnie udzielanie sakramentów świętych (sakrament = widzialne Słowo).

Nabożeżstwa odbywają się regularnie każdą niedzielę oraz w święta. Niedzielę święcimy jako „Dzień Pański” na pamiątkę zmartwychwstania Pana Jezusa oraz zesłania Ducha świętego.

 30. Wymień niektórych ważnych „świadków wiary” z historii kościoła.

Między ważnych świadków wiary należą naprz. ojcowie kościoła jako np. Atanazy, Cyryl Jerozolimski, Bazyli Wielki, Jan Chryzostom (Złotousty), Augustyn i inni. W historii Słowian ważną rolę odegrali Konstantyn i Metody. Do ważnych (przed-)reformatorów kościoła należeli np. Piotr Waldus w Francji, Jan Wiklef w Anglii, Hieronim Sawonarola we Włoszech a zwłaszcza Jan Hus. Do najważniejszych reformatorów należy ks. dr Marcin Luter. Na naszych terenach działali również Jerzy Trzanowski i Jan Amos Komeński.

 31. Co to jest reformacja? Kto był najważniejszym reformatorem kościoła i co o nim wiesz?

Reformacja to ruch mający na celu odnowę wiary, nauki i życia Kościoła chrześcijańskiego oraz powrót do Słowa Bożego.

Najważniejszym reformatorem kościoła był  ks. dr Marcin Luter (10. 11. 1483 – 18. 2. 1546). Na skutek wewnętrznych przeżyć zdecydował się wstąpić do klasztoru augustianów w Erfurcie. Stąd został przeniesiony do Witenbergi, gdzie stał się kaznodzieją i profesorem na nowo powstałym uniwersytecie. Gdy poznał zepsucie kościoła, dnia 31. 10. 1517 przybił na drzwi kościoła w Wittenberdze 95 Tez przciwko sprzedawaniu odpustów. Później spalił bullę klątwy papieskiej i w ten sposób zerwał z Rzymem. Na sejmie w Wormacji śmiało oświadczył, że nie może i nie chce odwołać swej nauki, chybaże na podstawie Pisma świętego. Na skutek tego musiał zostać ukryty na zamku Wartburg, gdzie dokonał przekładu Biblii do języka niemieckiego. Do centrum nabożeństwa postawił zwiastowanie Słowa Bożego, napisał m. in. Mały i Duży Katechizm, skomponował też wiele pieśni, m. in. pieśń „Grodem mocnym”, która stała się hymnem ewangelickim.

 32. Jak możemy zostać zbawieni?

Zbawienie to wielki Boży dar tym, którzy pokutują, wyznają swój grzech, uwierzą w Pana Jezusa Chrystusa jako swego Pana i Zbawiciela, i żyją według Jego Słowa.

 33. Jak możemy i mamy utrzymywać i pogłębiać nasz stosunek do Boga?

Nasz stosunek do Boga mamy utrzymywać i pogłębiać poprzez regularne czytanie i studium Słowa Bożego, regularną modlitwę i regularne spotykanie się z innymi wierzącymi na nabożeństwach czy innych spotkaniach przy Słowie Bożym.

Lista wierszy biblijnych do nauczenia się na pamięć:

 • Jan 3,16
 • Łukasz 10,27
 • Jeremiasz 33,3 (Mateusz 7,7)
 • 1. Jana 1,9
 • Rzymian 3,23 i 6,23
 • Jan 11,25
 • Rzymian 8,14
 • Przypowieści 3,5-6
 • Objawienie 3,20

Dalsze teksty do nauczenia się na pamięć:

66 ksiąg Biblijnych, Dekalog, Ojcze nasz, Apostolskie wyznanie wiary, Psalm 1.

Wersja do druku (PDF)