Farní sbor Slezské církve evangelické augsburského vyznání v Českém Těšíně, to je především společenství křesťanů, kteří…

 • sdílejí víru v Trojjediného Boha, Otce, Syna (Ježíše Krista) a Ducha svatého;
 • se učí žít v duchu Kristova Evangelia a v praxi realizovat přikázání lásky k Bohu a k lidem;
 • za základ víry, vyučování a života přijímá Bibli, která je pro nás inspirovaným Slovem Božím;
 • chtějí růst v poznávání Boha skrze studium Bible, modlitbu a společnou oslavu Boha;
 • se učí sdílet praktické zkušenosti z oblasti života a víry;
 • se povzbuzují k vzájemné křesťanské službě.

(Více o tom, v co věříme, co vyznáváme a vyučujeme – viz články z kategorie Vyznavačské spisy na celocírkevních stránkách.)

Co můžete očekávat?

 • společenství, které má co nabídnout vám i vašim dětem – aktivity pro každou generaci;
 • pomoc v otázkách víry a života;
 • bohoslužby zpravidla v duchu klasické evangelické (lutherské) bohoslužby s důrazem na biblické kázání a společný zpěv za doprovodu varhan;
 • možnost zakoupení křesťanské literatury.

K charakteristickým rysům našeho sboru patří také…

 • skutečnost, že sbor je většinově polský;
 • skutečnost, že se hlásíme k odkazu protestantské reformace 16. století a navazujeme zejména na tradici lutherskou (Martin Luther aj.);
 • pohnuté dějiny sboru;

Administrativně vzato…